Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego pickappbox.pl

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem ppickappbox.pl jest Darco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy (adres ul. Metalowców 43, 39-200 Dębica), NIP 8722177114, REGON 691758322, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000170668, o kapitale zakładowym 800 000 zł.

§1 Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;.

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Użytkownik – oznacza Klienta, który dokonał rejestracji na stronie internetowej Sklepu;

4. Regulamin – niniejszy zbiór przepisów i zasad regulujących sprzedaż w Sklepie internetowym oraz świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.

5. Sklep internetowy/Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny pod adresem pickappbox.pl .

6. Sprzedawca – Darco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy (adres ul. Metalowców 43, 39-200 Dębica), NIP 8722177114, REGON 691758322, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000170668, o kapitale zakładowym 800 000 zł;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży (Produktów dostępnych w Sklepie) na odległość zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na zasadach określonych w Regulaminie;

8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz.: 7:00 – 15:00;

9. Produkt – produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu;

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę towaru, sposób zapłaty, sposób dostawy.

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientom, uiszczania przez Klientów zapłaty, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady przeprowadzania reklamacji. 

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@pickappbox.pl  

3. Adres pocztowy Sprzedawcy: – Darco Sp. z o.o. ul. Metalowców 43, 39-200 Dębica

4. Numer telefonu Infolinii Sklepu: Polska 14 680 99 79. Wskazany numer telefonu Infolinii Sklepu czynny jest w Dni Robocze (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

5. Obsługa Sklepu internetowego dostępna jest dla Klientów Sklepu wyłącznie w Dni Robocze w godz.: 7:00 – 15:00.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystania z usług. 

7. Wymagania techniczne do prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego jakim posługuje się Sklep to: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa, aktywne konto e-mail.

§3 Rejestracja i logowanie

1. Klient dokonuje automatycznej, bezpłatnej rejestracji w Sklepie polegającej na utworzeniu indywidualnego konta dla Klienta. W tym celu, Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu. Zakupu można dokonać również bez rejestracji. 

2. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną powiadomienie o pomyślnej rejestracji. 

3. Z chwilą rejestracji, zostaje utworzone indywidualne konto Klienta, który uzyskuje status Użytkownika.

4. Indywidualne konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię zakupów dokonywanych w Sklepie internetowym.

5. Rejestracja Klienta w Sklepie jest nieobowiązkowa. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonywania rejestracji, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji oraz po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych Klienta przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia.

6. Aby złożyć Zamówienie bez rejestracji, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza, który pojawia się po dodaniu produktów do koszyka. 

7. Warunkiem rejestracji oraz dokonania zakupów w Sklepie jest podanie prawdziwych danych osobowych wskazanych w odpowiednim formularzu rejestracyjnym oraz zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia.

8. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Sklepu w każdym czasie przy pomocy podanych w trakcie rejestracji danych.

9. Użytkownik, który posiada własne konto w Sklepie, po zalogowaniu może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji, jak również przeglądać historię zamówień i płatności.

10. Klient oświadcza, że dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie składania Zamówienia bez rejestracji są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

§4 Składanie zamówień

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy złożyć Zamówienie zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie internetowej Sklepu.

2. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Klient rozpoczyna proces zamówienia Produktów dostępnych w Sklepie poprzez ich dodanie do „Koszyka”.

4. Po wypełnieniu przez Klienta wszystkich wymaganych pól, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia zawierającego opis wybranych Produktów oraz ich cenę i koszty związane z dostawą.

5. Klient będzie miał możliwość wyboru jednej z form płatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

6. W przypadku kiedy Klient naruszy którekolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności w przypadku braku podania koniecznych do realizacji Zamówienia danych, zamówienie nie zostanie zrealizowane.

7. Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony za pośrednictwem której składa się Zamówienie. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane. 

8. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje poprzez niezwłoczne przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient również otrzyma automatyczne wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej informujące o przyjęciu Zamówienia do realizacji, a następnie o wysłaniu paczki z Zamówieniem.

10. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących złożonego Zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją Zamówienia.

11. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku braku danego Produktu w magazynie lub niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją Zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

§5 Ceny Produktów

1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie Sklepu zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. 

2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną wskazane przed złożeniem Zamówienia.

3. Wiążącą i ostateczną ceną Produktów jest cena wyświetlana w momencie podsumowania złożonego przez Klienta Zamówienia.

4. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.

5. Każdy zakup dokonany przez Klienta potwierdzony jest paragonem lub fakturą VAT zgodnie z żądaniem wskazanym przez Klienta.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§6 Wysyłka i płatności

1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane. 

4. Zamówienie dokonane w Sklepie może zostać opłacone w następujący sposób:

  • przelew online “PayU”
  • gotówka – płatność przy odbiorze (własnym w kasie Sprzedającego) lub bezpośrednio do rąk kuriera doręczającego przesyłkę.

5. Zamówienie zostanie przekazane do wysyłki po zawarciu umowy sprzedaży, przy czym wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu płatności za Produkty. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Zamawiający wybrał opcję płatności gotówką przy odbiorze przesyłki.

6. Zamówiony towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

7. W przypadku Odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo możliwości i terminie odbioru. Towar może być odebrany w godzinach otwarcia Centrum Logistycznego Sprzedającego.

8. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia doręczonej przesyłki w obecności kuriera. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

9. Koszty dostawy i szczegółowe warunki płatności dostępne są w zakładce „Dostawa” i „Płatności”. 

10. Koszt wysyłki podawany jest również podczas składania zamówienia.

§7 Warunki i zasady odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktu kupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni.  

2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zamówionego Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie zamówionego Produktu.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczającym jest poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poprzez przesłanie mu formie pisemnej (listownie na adres Sprzedawcy) lub mailowo na adres e-mail Sklepu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dostępnego na stronie Sklepu, co przyspieszy obsługę zwrotu.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przez upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres kontak@pickappbox.pl.  

6. Przesyłka zwrotna zakupionych produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres Sprzedawcy. 

7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży może nastąpić również w ten sposób, że Konsument odeśle zakupiony produkt wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy, dostępnym na stronie Sklepu na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od jego odebrania. Dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie go przesyłką rejestrowaną w ww. terminie.

8. Zwracany Produkt powinien zostać zwrócony w stanie takim w jakim został wydany i nie może nosić śladów użytkowania wskazujących na jego używanie ponad niezbędny zakres potrzebny do stwierdzenia charakteru Produktu, jego cech i funkcjonowania. W przypadku używania Produktu w sposób przekraczający ten zakres Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy. 

9. Konsument odsyła zwracane produkty na własny koszt.

10. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Sprzedający otrzymał zwrócone przez Konsumenta Produkty (z zastrzeżeniem pkt 7 i 8 niniejszego paragrafu), zwróci mu dokonane przez niego płatności.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. 

§8 Zwroty i Reklamacje

1. Przedmiotem sprzedaży w Sklepie internetowym są Produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wady Produktu Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady.

2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w Sklepie internetowym. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę.

3. Reklamacje można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontak@pickappbox.pl lub drogą pocztową na adres: Darco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy (adres ul. Metalowców 43, 39-200 Dębica z dopiskiem; Reklamacja – Sklep internetowy );

4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, numer Zamówienia lub numer dokumentu rozliczeniowego (paragon fiskalny lub faktura), opis przyczyny reklamacji, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

7. Klient ma prawo do zwrotu produktów zakupionych w Sklepie Internetowym w terminie do 60 dni od daty zakupu. 

8. Zwrotu towaru Klient dokonuje za pomocą wypełnionego formularza zwrotu i przesłaniu go wraz ze zwracanym Produktem na adres: Darco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy (adres ul. Metalowców 43, 39-200 Dębica z dopiskiem; Zwrot – Sklep internetowy ); 

9. Zwracany Produkt powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w stanie takim w jakim został wydany i nie może nosić śladów użytkowania wskazujących na jego używanie ponad niezbędny zakres potrzebny do stwierdzenia charakteru Produktu, jego cech i funkcjonowania. W przypadku używania Produktu w sposób przekraczający ten zakres Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy. 

10. Klient odsyła zwracane produkty na własny koszt.

11. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Klient dokonał zwrotu (z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego paragrafu), zwróci dokonane płatności za zwracane produkty.

12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnym kosztem. 

13.  Produkt , którego zwrot nie zostanie uznany będzie odesłany na koszt klienta.

§9 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów Sprzedawcy w związku z rejestracją, złożeniem Zamówienia w Sklepie, skorzystaniem z funkcji pomocy oraz wysyłanie informacji marketingowej jest Sprzedawca. 

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu rejestracji, realizacji Zamówień oraz innych celów określonych w Regulaminie.

3. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony Produkt jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania 

dostawcy usług internetowych udostępniającemu zasoby serwerowni administratorowi danych osobowych (dostawcy usług hostingowych). Zakres przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

4. Prawa klienta w związku z udostępnianiem jego danych osobowych Sprzedawcy podaje poniższa Klauzula Informacyjna. W celu realizacji tych praw Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@pickappbox.pl lub drogą pocztową na adres: Darco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy (adres ul. Metalowców 43, 39-200 Dębica);

5. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

6. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione, a także innymi przypadkami ich ujawnienia lub utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. 

7. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies. 

§10 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu.

2. Wszelkie kwestie uregulowane w Regulaminie, w tym dotyczące zawierania umowy sprzedaży, jej wykonywania i ustania, oraz stosunki prawne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie dotychczasowego Regulaminu (który obowiązywał w chwili zawarcia umowy sprzedaży). Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.

Klauzula informacyjna dla klientów sklepu internetowego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest DARCO Sp. z o.o. ul. Metalowców 43, 39-200 Dębica,

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i obsługi posprzedażowej – na podstawie Art.6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może   skutkować odmową realizacji zamówienia

4. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

5. Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez okres 6 lat

6. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – jerzy.gac@darco.pl,